จังหวัดศรีสะเกษ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑


เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานประกอบพิธีบูชาบูรพาจารย์และมอบเกียรติบัตรให้แก่ครูผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลครูดีไม่มีอบายมุข สพฐ.ดีเด่น รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ และสถานศึกษาในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติและผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชนในการพัฒนาการศึกษาของชาติและสังคม และธำรงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ? รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา เห็นความสำคัญและระลึกถึงพระคุณของครู สำหรับคำขวัญ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ คือ “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” ซึ่งมี พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑ อ่านสารวันครู จากนายกรัฐมนตรี นายศิริพงษ์ เสนาะ ครูอาวุโสนอกประจำการ กล่าวนำสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ นายปรเมษฐ์ สีหะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดพระโต ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตน

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย