อบรมการพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560

อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง 2560 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2560

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย