กำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2560

งานหลักสูตรโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยได้กำหนดปฏิทินกำหนดการลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติมภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยให้นักเรียนสามารถลงทะเบียนออนไลน์ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย