ประชุมทีมงานรักษาวินัยในโรงเรียน


คณะกรรมการงานรักษาวินัยในโรงเรียน ร่วมปรึกษาหารือ แนวทางที่จะพัฒนาโรงเรียน และแนวปฏิบัติในเรื่องระเบียบวินัยของนักเรียนเพื่อเป็นแบบแผนแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง นำโดยท่านรองผู้อำนวยการ วรเทพ   บุญจันทร์ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

 

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย