กิจกรรม ค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม (ธรรมะ รักษาใจ)

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมกิจเจริญไทย ระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน – 24 มิถุนายน 2560 ทุกระดับชั้น เพื่อชี้นำ ให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในจิตใจ ธรรมะ รักษาใจ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย