โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพุทธธรรม พัฒนา EQ

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำพุทธธรรม พัฒนา EQ สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1-3 มิถุนายน 2560ณ วัดป่าโนนกุดหล่ม ตำบลโนนสัง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

ครูไกรลาศ จิบจันทร์

ครูผู้สอนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย