หนังสือรับรองการพักอาศัย

แจ้งนักเรียนผู้สมัครเข้าเรียน ชั้น ม.1 ที่มิได้พักอาศัยกับบิดา มารดา หรือผู้ปกครองที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน แต่พักอาศัยอยู่จริงในเขตพื้นที่บริการ ให้เจ้าบ้าน หรือเจ้าของบ้านรับรองการอยู่อาศัยตามหนังสือรับรองนี้

Read More

ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน

“ขั้นตอนการ แนบเอกสารเพื่อขอสมัครจริง 24-28 เมษายน”หลังจาก อัพโหหลดเอกสารแล้ว นักเรียนต้องกดยืนยัน เพื่อสมัครจริง ขั้นตอนการสมัครและวิธีการอัพโหลดหลักฐานการสมัครห้องเรียนมาตรฐานสากล http://61.19.148.41/freshy/ใช้รูปแบบการสมัครออนไลน์ 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่โรงเรียน

Read More

การจัดส่ง ปพ.1 และ ปพ.2 ทางไปรษณีย์ ไม่ต้องมารับเองเพื่อป้องกันโรคโควิด

ประกาศ ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ตรวจสอบและยืนยันที่อยู่ปัจจุบันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ผ่านช่องทาง www.skwims.com ไปที่ ข้อมูลส่วนตัว เมื่อตรวจสอบแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึก หมายเหตุ ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 17 เมษายน 2564

Read More