Q&A กับ ศธ. คลายข้อสงสัยเรื่อง “แผนเผชิญเหตุ เมื่อพบนักเรียนติดเชื้อในห้องเรียน”

Q: หากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ในสถานศึกษา นักเรียน ครูและสถานศึกษา จะต้องปฏิบัติอย่างไร.A: สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของสถานศึกษา กรณีหากพบผู้ติดเชื้อ หรือ มีความเสี่ยงสูง มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้.#แนวทางของโรงเรียนเมื่อพบผู้ติดเชื้อ ‘มากกว่า 1 ห้องเรียน’ ปิดห้องเรียน 3 วัน เพื่อทำความสะอาด ห้องเรียนอื่นเรียน On-Site ตามปกติสั่งปิดห้องเรียน ระดับชั้น หรือทั้งสถานศึกษา ตามสถานศึกษาพิจารณา.เมื่อพบผู้ติดเชื้อในห้องเรียน ‘1 คน’ปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับข้อ และ (เพิ่มเติม) …

Read More

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท โดยผลการตัดสินคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ อาทิ Mr. Jun Toyama ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr.Nozomi Yamada นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป

Read More

ประกาศรูปแบบการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำสัปดาห์แรกและสอง เริ่มต้นวันที่ 1 พ.ย 2564

สลับเรียนม.ต้น-ม.ปลาย โดยเริ่มจาก ม.ต้น onsite สัปดาห์แรกก่อน ม.ปลาย online ผ่าน Google Classroom และสลับกันในสัปดาห์ถัดมาแบ่งห้องย่อยตามเลขคู่-คี่พักรับประทานอาหารทุกระดับ เวลา 12.05-13.00 น. ที่โรงอาหารเรียนชดเชยทุกวันเสาร์ เริ่มต้นตั้งแต่สัปดาห์วันที่ 6 พ.ย ถึง 4 ธ.ค 2564

Read More

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย”

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประเทศ พร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท จากการประกวดทำคลิปในโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย” จัดโดยกรมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไปสมาชิกนายฉันทวัฒน์ สาลี ม.6/8นายชยุตพล สิงขร ม.6/10นางสาวช่อชมพู ขุนภักนา ม.6/8นายธีรภัทร หงษ์อินทร์ ม.6/17นายสิรวิชญ์ วงศ์ประเทศ ม.6/17ครูที่ปรึกษากิจกรรมนางสาวธิษณา อ่อนบึง

Read More

การประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยรับการประเมินคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา2564 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเด็กหญิงจินดาชยานันท์ ปุลพรนันท์👉🏻ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนายนรวีร์ วงค์ละคร

Read More

นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer

วันที่ 7-8 ตุลาคม พ.ศ.2564 นักเรียนโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ชั้น ม.1- ม.6 เข้ารับวัคซีน Pfizer เพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียน ซึ่งโรงเรียนได้รับจัดสรรทั้งหมดจำนวน 3,682 โดสโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัยขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ศรีสะเกษ ยโสธร, คณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

Read More