แจ้งกลุ่ม QR CODE ไลน์กลุ่ม นักเรียน และผู้ปกครองปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม. 1 และ 4


ประมวลภาพกิจกรรม

View All

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ นฝ. นศท. มทบ.25 ศูนย์ฝึกที่1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2564

ความภูมิใจชาวน้ำเงิน-เหลือง

View All

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ศ.ก.ว. ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 การแข่งขันเล่าประวัติผีญี่ปุ่น (ภาษาญี่ปุ่น) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมเงินทุนการศึกษาจำนวน 2,000 บาท โดยผลการตัดสินคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ อาทิ Mr. Jun Toyama ผู้ช่วยอาจารย์ สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติศึกษาและภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr.Nozomi Yamada นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้นโดยสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ขอให้นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป